23.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

При извършване на замени в състатите на СИК/ПСИК, Общинската избирателна комисия Ардино указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна НЕ Е необходимо да представят заявления от заменените членове.

В ОИК Ардино се представя единствено Предложение за извършване на замяна в систавите на СИК на територията на община Ардино.

14.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Общинска избирателна комисия Ардино уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Ардино. Обучението ще се проведе на 21.10.2023 г. /събота/ от 10:00 часа в салона на читалище "Родопска искра" гр. Ардино, като регистрацията на желаещите да участват в обучението членове на СИК ще започне от 09:30 часа.

Важно: За членовете на СИК, в които се гласува и със специализирани устройства за машинно гласуване, ще се проведе и дистанционно обучение в електронна среда от представители на „Сиела Норма“ АД. Дистанционното обучение в електронна среда ще се проведе на 21.10.2023 г. /събота/ от 12:00 часа в залата на общински съвет община Ардино, намираща се в сградата на Общинска администрация на следния адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

СИК, образувани на територията на община Ардино, в които се гласува и със специализирани устройства за машинно гласуване са: 090200001 - гр. Ардино, читалище "Родопска искра"; 090200002 - гр. Ардино, бивше начално училище; 090200003 - гр. Ардино, СУ "Васил Левски"; 090200004 - гр. Ардино, ЦДГ "Брезичка"; 090200008 - с. Боровица, читалище; 090200009 - с. Брезен, читалище; 090200010 - с. Бял извор, младежки дом; 090200012 - с. Горно Прахово, училище; 090200015 - с. Бял извор, читалище; 090200020 - с. Жълтуша, читалище; 090200027 - с. Млечино, младежкия клуб; 090200028 - с. Падина, училище; 090200031 - с. Светулка, здравна служба; 090200040 - с. Ябълковец, кметство.

07.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Общинската избирателна комисия Ардино указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна трябва да представят следните документи:

 1. Предложение за извършване на замяна на членове на СИК по приложения образец. Предложението се подава на хартиен носител и в електронен файл. Електронния файл на предложението може да се изпрати на ОИК и на следната електронна поща [email protected].
 2. Заявление от заменения член на СИК. 
18.03.2024

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 18.03.2024 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2

07.11.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 07.11.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква заседание на 28.10.2023 г. от 12:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2

27.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква заседание на 27.10.2023 г. от 18:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2

27.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква заседание на 27.10.2023 г. от 12:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

27.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква заседание на 27.10.2023 г. от 12:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

26.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 26.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

25.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 25.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

22.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 23.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

21.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

21.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 22.10.2023 г. от 10:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

 

20.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

                                                         Проект!

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

 

 1. Промени в съставите на СИК в община Ардино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Вземане на решение за определяне на помещение за съхранение на хартиените бюлетини необходими при произвеждане на избори за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Вземане на решение за определяне на помещение за съхранение на изборните книжа и материали свързани с изборите за  общински съветници и кметове на 29.10.2023година.
 4. Разни.

 

20.10.2023

финалното видео за обучението на СИК за работа с устройствата за видеоизлъчване.

20.10.2023

Интерактивна електронна брошура за обучение

Това е линка за Интерактивна електронна брошура за обучение https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

14.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Ардино, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. 

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат.

14.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, ОИК Ардино, указва на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК Ардино чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (по приложения образец), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

            Бланка за регистрация на застъпници

            Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК

 1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4 от Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.
 2. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

 

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

13.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 13.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

Проект на дневен ред

10.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 11.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

Проект на дневен ред

05.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия в общин Ардино, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

05.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 06.10.2023 г. от 10:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

 

 

04.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 04.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

03.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 03.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

30.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 02.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2,

28.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 28.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2,

25.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 26.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

24.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 25.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

24.09.2023

ТАБЛИЦА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., следва да представите данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, в следния електронен вид:

Таблица членове на СИК

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Общинската избирателна комисия Ардино обявява на заинтересованите, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адреса на комисията: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

 ОИК Ардино уведомява заинтересованите лица, че при подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, могат да използват подготвените от страна на комисията таблици:

Кандидати за общински съветници  Кандидат за кмет на община  Кандидати за кметове на кметства

 

 ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

               1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/кметство);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лицаПредложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 

                 2. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНО: Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

 

18.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 18.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

17.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 17.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

15.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 15.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

14.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 14.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

12.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 12.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Ардино, област  Кърджали, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет– Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 
Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!
ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

11.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Ардино, област Кърджали, се свиква за заседание на 11.09.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Ардино, област Кърджали, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет– Ардино, находяща се в гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, ет. 2, 

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 134-МИ / 18.03.2024

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка и обявяване за избран следващия от листата на партия „ГЕРБ”

 • № 133 - МИ / 07.11.2023

  относно: Разглеждане на сигнал от д-р Цвятко Маринов Чолаков– кандидат за общински съветник от листата на ПП от ГЕРБ-СДС в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 • № 132-МИ / 30.10.2023

  относно: Обявяване на избран кмет на кметство Любино

всички решения